VPDP

 

VŠEOBECNÉ PRODEJNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

SPOLEČNOSTI EKOLANDIA S.R.O.

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1     Koupě veškerých produktů ze sortimentu nabízeného společností EKOLANDIA s.r.o., IČ: 24771881, se sídlem Čelákovice, Jiráskova 243/8, PSČ 250 88 (dále jen „Prodávající“) se řídí sjednanou kupní smlouvou mezi zákazníkem (dále jen „Kupujícím“, společně s Prodávajícím dále také jako „Smluvní strany“) a Prodávajícím.

1.2     Nedílnou součástí každé kupní smlouvy na produkty ze sortimentu nabízeného Prodávajícím jsou tyto Všeobecné prodejní a dodací podmínky (dále jen „VPDP“).  Tyto VPDP se uplatní pro všechny koupě a dodávky produktů u Prodávajícího.

1.3     Pro spotřebitele. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností Prodávající uvádí, že na všechny kupní smlouvy týkající se produktů nabízených Prodávajícím se v souladu s ustanovením § 1840 odst. 1 písm. g) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, nepoužijí ustanovení § 1820 a násl. občanského zákoníku týkající se smluv uzavíraných distančním způsobem, neboť předmětem smlouvy jsou dodávky potravin dodávaných do spotřebitelovy domácnosti nebo do jiného místa, které spotřebitel určil.

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

2.1     Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím je uzavřena na základě objednávky Kupujícího. K objednání vybere Kupující produkt z katalogu internetového obchodu (e-shopu) na www.office-catering.cz, přímo na uvedeném internetovém portálu řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle Prodávajícímu online prostřednictvím potvrzení zvolené interaktivní objednávky v e-shopu. Z každé objednávky Kupujícího musí být zřejmé (a) jaký produkt z aktuálního sortimentu Prodávajícího si kupující objednává, (b) jaké množství produktu si Kupující objednává, (c) v jakém časovém rozmezí Kupující požaduje dodávku objednávaného produktu/osobního odběru (d) do jakého místa Kupující požaduje dodat objednaný produkt nebo v jakém odběrném místě si objednaný produkt vyzvedne. Odeslaná objednávka produktu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva, na jejímž základě je realizován prodej produktu Prodávajícím Kupujícímu, vzniká na základě závazného potvrzení objednávky Prodávajícím. Za závazné se považuje potvrzení ze strany Prodávajícího telefonem nebo e-mailem, které je realizováno po předchozím odeslání elektronické objednávky (potvrzení o přijetí objednávky do systému Prodávajícího – automatická odpověď – není potvrzení objednávky). K tomuto potvrzení využije Prodávající kontaktní údaje (e-mailovou adresu, telefonní číslo) zadané Kupujícím při objednání produktu.

2.2    Každá objednávka produktů bude realizována (objednané produkty budou dodány) ze strany Prodávajícího Kupujícímu nejdříve 24 hodin po zaplacení kupní ceny dle odst. 4.5 těchto VPDP, a to nejpozději do 10:00 hodin na  následující pracovní den (tzn. v pondělí nejpozději v 10:00 hodin se uzavírají objednávky na nejbližší úterý, v úterý 10:00 hodin se uzavírají objednávky na nejbližší středu, atd.)

2.3     Kupující má právo zrušit ze závažných důvodů svoji objednávku nejpozději 36 hodin před započetím časového rozmezí pro dodání / osobní odběr své objednávky. Objednávka může být zrušena pouze na základě písemného oznámení o zrušení objednávky doručeného Prodávajícímu, za písemné oznámení se považuje také doručení e-mailu na adresu Prodávajícího. V případě zrušení objednávky ze strany Kupujícího není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, která mu v souvislosti s objednávkou vznikla.

2.4     Prodávající má právo zrušit ze závažných důvodů objednávku nejpozději 24 hodin před započetím časového rozmezí pro dodání/odběr objednávky. Objednávka musí být zrušena zasláním písemného oznámení o zrušení Kupujícímu, přičemž za písemné oznámení se považuje také doručení e-mailu na adresu Kupujícího, kterou specifikoval v objednávkovém formuláři.

2.5     V právním jednání obsahujícím zrušení objednávky dle odst. 2.3 nebo 2.4 VPDP je Prodávající povinen vrátit Kupujícímu Kupní cenu v plné výši bezhotovostně na jím uvedené číslo účtu.

3. DODÁVKY OBJEDNANÝCH PRODUKTŮ

3.1    Prodávající poskytuje službu dopravy objednaných produktů na místo určené Kupujícím, avšak pouze na území Hlavního města Prahy a Prahy východ. Cena dopravy činí 99,- Kč (slovy: devadesátdevět korun českých) za dodání jedné objednávky. V případě, pokud jedna objednávka produktů přesáhne kupní cenu 790,- Kč (slovy: sedmsetdevadesát korun českých), je doprava objednaných produktů Kupujícímu na území Hlavního města Prahy zdarma.

3.2     Prodávající je povinen dodat Kupujícímu nebo jím pověřené třetí osobě veškeré objednané produkty v množství stanoveném v Kupní smlouvě.

3.3     Při dodávce produktů do místa určeného Kupujícím je objednaný produkt dodáván v dohodnutém časovém rozmezí. Veškeré dodávky se uskutečňují ze strany Prodávajícího s výhradami a omezeními, které vyplývají z událostí mimo kontrolu Prodávajícího, zejména nastalými v silniční dopravě. O těchto událostech, pokud nastanou, je Prodávající povinen Kupujícího bezodkladně informovat.

3.4     Kupující si může při objednávce produktů zvolit jako typ doručení osobní odběr v provozovně Prodávajícího. Osobní odběr provádí Kupující na odběrném místě, které si v objednávce zvolil a jež mu bylo při uzavření Kupní smlouvy potvrzeno, a to v dohodnutém časovém rozmezí.

3.5     Za splnění dodávky ze strany Prodávajícího se považuje dodání předmětu plnění na odběrné místo v předem dohodnutém časovém rozmezí. Dopravu objednávky na adresu odběrného místa zajišťuje Prodávající.

3.6     Dokladem o dodání a množství dodaných produktů je daňový a dodací doklad potvrzený oprávněnými zástupci Prodávajícího a Kupujícího. Kupující je povinen Prodávajícímu písemně potvrdit převzetí objednaného produktu dle Kupní smlouvy podpisem na příslušný daňový a dodací doklad. Jedno vyhotovení daňového a dodacího dokladu vždy obdrží Kupující.

3.7     Kupující je při přejímce dodávaných produktů ze strany Prodávajícího povinen zkontrolovat množství produktů, případné množstevní nedostatky produktů je povinen vytknout Kupujícímu okamžitě při přejímce, před potvrzení daňového a dodacího dokladu. Na pozdější vytknutí množstevních nedostatků objednaných produktů nebude brát Kupující zřetel.

3.8     Převzetím produktu Kupující přebírá nebezpečí škody na věci, resp. na dodávaném produktu.

4. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1     Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu za dodaný produkt kupní cenu, která je dána násobkem jednotkové ceny příslušného produktu v online produktovém katalogu e-shopu Prodávajícího a objednaného množství produktu, cena je uvedena při objednávce produktu a potvrzena Prodávajícím při uzavření Kupní smlouvy dle odst. 2.1 VPDP.

4.2     Prodávající je plátcem DPH. Kupní cena za jednotlivé produkty v internetovém katalogu je vždy aktuální, včetně DPH a platná ke dni objednávky Kupujícího potvrzené Prodávajícím. Změna ceny produktu v internetovém katalogu nemá vliv na cenu již přijaté objednávky Kupujícího potvrzené Prodávajícím.

4.3     Vedle kupní ceny je Kupující povinen uhradit cenu za dopravu produktu do místa určeného Kupujícím dle odst. 3.1 VPDP.

4.4     Kupující je povinen uhradit kupní cenu a cenu za dopravu produktu nejpozději 48 hodin před započetím časového rozmezí pro dodání objednávky. Kupující si při objednávce produktu ve webovém formuláři e-shopu zvolí jednu ze dvou možností platby dle odst. 4.5 VPDP. Jiný způsob úhrady Prodávající neakceptuje.

4.5     Kupující může za objednané zboží zaplatit následujícími způsoby:

  1. platba bankovní kartou při objednávce na e-shopu, nebo
  2. b) platba bezhotovostním bankovním převodem s tím, že kupní cena a cena za dopravu bude v plné výši poukázána na bankovní účet Prodávajícího.

4.6     V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny nebo jakékoli její části, nebo ceny za dopravu, se kupní smlouva od počátku ruší bez dalšího a Prodávající není povinen takový produkt Kupujícímu dodat. V takovém případě je Prodávající rovněž oprávněn odmítnout případné další objednávky Kupujícího, dokud prodlení na straně Kupujícího trvá.

5. ZÁRUČNÍ USTANOVENÍ

5.1     Prodávající prohlašuje, že produkty dodávané Kupujícímu jsou bez právních vad.

5.2     Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že dodané produkty jsou v souladu s kupní smlouvou, mají jakost a užitné vlastnosti kupní smlouvou požadované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro produkty takového typu obvyklé, odpovídají požadavkům právních předpisů a jsou dodány v množství podle kupní smlouvy.

5.3     Prodávající poskytuje na produkt záruku za jakost vymezenou vyznačením data spotřeby na obalu dodaného produktu v souladu se zákonem č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, v platném a účinném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy.

5.4     S ohledem na povahu dodávaných produktů Smluvní strany sjednávají, že Kupující je oprávněn reklamovat kvalitativní vady produktů výhradně v následujících lhůtách:

  1. a) zjevné vady produktů musí být vytknuty ihned, tj. nejpozději při přejímce produktů. Jedná se zejména o vady zjevné, senzorické vady nebo neodpovídající teplotu produktu při jeho dodávce.
  2. b) skryté vady produktů musí být Kupujícím Prodávajícímu reklamovány do 12 hodin od převzetí produktu Kupujícím.

5.5     Pokud Kupující vytkne Prodávajícímu jakoukoliv vadu kteréhokoliv produktu později než ve lhůtách uvedených v odst. 5.4 VPDP, ztrácí záruku za jakost a Prodávající nemá za takové vady odpovědnost.

5.6     V rámci vytknutí záručních vad je Kupující povinen zvolit si nárok z vadného plnění. Nárok z vadného plnění je možno uplatnit pouze před spotřebováním produktu. V případě kvalitativních záručních vad Kupující může uplatnit tyto nároky z vadného plnění:

  1. bezplatné dodání nového totožného produktu, a to nejpozději do 24 hodin,
  2. slevu z ceny produktu ve výši odpovídající charakteru vytčené vady, nebo
  3. vrácení celé zaplacené kupní ceny.

5.7     Rozhodnutí o dispozici s produktem, u kterého byly vytknuty zjevné nebo skryté vady, zůstává plně na uvážení Prodávajícího. Zamražení chlazeného produktu nebo likvidace produktu je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Prodávajícího, jinak Prodávající neodpovídá za újmu způsobenou Kupujícímu nebo třetím osobám.

5.8     Veškeré vratky produktů musí být předem nahlášeny Prodávajícímu, a to písemně, e-mailem nebo telefonicky. Vracený produkt musí kvůli jeho identifikaci splňovat následující náležitosti:

  1. produkt je zabalen v původním obalu s originálním štítkem,
  2. každý druh je označen popisem dle daňového a dodacího dokladu,
  3. c) je přiložena kopie původního daňového a dodacího s vyznačením vraceného množství u konkrétní položky.

5.9     Kupující bere na vědomí, že žádný zaměstnanec či zástupce Prodávajícího není oprávněn převzít vracený produkt, který nesplňuje náležitosti uvedené v bodě 5.7 těchto VPDP.

 6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1     Veškeré změny kupních smluv, jejichž součástí jsou tyto VPDP, mohou být provedeny pouze písemně, není-li v těchto VPDP výslovně uvedeno jinak. Takové změny se stávají nedílnou součástí příslušné kupní smlouvy.

6.2     Neplatnost nebo nevymahatelnost jakéhokoli ustanovení těchto VPDP nebo kterékoliv kupní smlouvy nejsou dotčeny další ustanovení těchto VPDP nebo příslušné kupní smlouvy, která zůstane v plné platnosti a účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že neplatné nebo nevymahatelné ustanovení nahradí platným a vymahatelným ustanovením, které bude co nejblíže k vůli smluvních stran a to takovým způsobem, aby byla zachována podstata a účel této Smlouvy.

6.3     V případě, že kterékoli ustanovení těchto VPDP je nebo se stane nebo bude shledáno neplatným, neúčinným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost, účinnost či vymahatelnost ostatních ustanovení těchto VPDP. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení platným, účinným a vymahatelným ustanovením, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. V případě, že kterékoli ustanovení těchto VPDP bude shledáno zdánlivým (nicotným), zavazují se Smluvní strany obsah takového zdánlivého ustanovení dodatečně vyjasnit, a jeho vadu tak odstranit; vliv takové vady na ostatní ustanovení této Smlouvy se posoudí obdobně podle tohoto odst. 6.3.

6.4     Smluvní strany si nepřejí, aby ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku při výkladu jednotlivých ustanovení těchto VPDP byly před dispozitivními ustanoveními zákona upřednostňovány obchodní zvyklosti zachovávané obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění kupních smluv, jejichž součástí jsou tyto VPDP, ani dosavadní nebo budoucí praxe zavedená mezi Smluvními stranami. Smluvní strany dále pro výklad této Smlouvy výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku (výklad výrazu k tíži toho, kdo jej použil jako první).

V Čelákovicích 1. srpna 2019

EKOLANDIA, s.r.o.

_________________________

Mgr. Jana Bocek Teichertová

jednatelka